Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

การส่งมอบแนวคิดและข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มพลังสิ่งที่ดี

Global Network

Country/Regional Web Site

Feature

การเพิ่มศักยภาพให้กับเมือง การนำนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะความท้าทายด้านการพัฒนาเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเพิ่มศักยภาพให้กับเมือง

วีดีโอ