Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

    ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

    ฮิตาชิส่งมอบโซลูชันทั้งหมดผ่านทางเทคโนโลยีปฏิบัติการ (operational technology)
    และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้ลูกค้าและสังคมรับมือกับความท้าทายมากมายที่เผชิญอยู่ได้

    เรากำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยด้วยมุมมองที่มองเห็นปัญหาในอนาคต

    ฮิตาชิกำลังบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยการเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเข้าไปในปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในระหว่างที่เรากำลังสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด