Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การพัฒนาเมือง

ใจกลางเมืองที่นับวันก็จะมีแต่เจริญเติบโต ตึกออฟฟิศใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ฮิตาชิสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างน่าสนใจ โดยมีแรงผลักดันจากความปรารถนาที่จะสร้างเมืองและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่สำหรับผู้คนที่อาศัยและทำงานที่นั่น

ตัวอย่างเช่น การผลิตและพัฒนาลิฟต์โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกสบายสำหรับผู้คนที่ทำงานภายในตึกอาคาร เช่นเดียวกับเครื่องมือด้านการก่อสร้าง นอกจากนี้ ฮิตาชิยังสนับสนุนการริเริ่มการจัดการอย่างครอบคลุมด้านตึกอาคาร การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย และขอบข่ายอื่นๆ เพื่อช่วยให้ชุมชนเมืองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำให้พื้นที่เมืองมีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น

ทุกวันนี้ ตึกรามอาคารได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและสูงขึ้นเรื่อยๆ ลิฟต์และบันไดเลื่อนจึงกลายมาเป็นส่วนที่สำคัญของพื้นที่เมือง ฮิตาชิสร้างลิฟต์ความเร็วสูงสุดที่มีความปลอดภัย สะดวกสบายและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลก ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง การหลอมรวมระหว่างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการชุมชนเมืองของเรา ทำให้เราได้ช่วยพัฒนาด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้แก่ชุมชนเมือง

Find Related Products & Services

  • Social Infrastructure & Industrial Systems

    * Links to different website.

    Find out more

  • Construction Machinery

    * Links to different website.

    Find out more