Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Feature

Giải pháp Lumada của Hitachi tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số tại khu vực ASEAN Cách mạng số đang phát triển mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á

Xây dựng các thành phố bền vững thông qua tài chính xanh

Video