Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

นวัตกรรมเพื่อสังคม
คืออะไร

จะเป็นอย่างไร ถ้ามหานครต่าง ๆ
ทำให้คนที่อาศัยและทำงานอยู่ที่นั่นมีชีวิตที่ดีขึ้น

จะเป็นอย่างไร ถ้าทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าได้จริง
ไม่ใช่วันใดวันหนึ่ง แต่เป็นวันนี้

เราตอบสนองความต้องการทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมของโลกได้
หากธุรกิจต่าง ๆ เช่นธุรกิจของคุณ
มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

Hitachi Social Innovation is POWERING GOOD

เราจะขับเคลื่อนให้โลกนี้น่าอยู่ได้อย่างไร

เมื่อเราร่วมกันคิดถึงโลกในภาพรวม เราจะสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตทั่วโลกให้ดีขึ้นได้
เราสามารถสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และช่วยพันธมิตรของเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต
หากเราร่วมมือกัน
เราสามารถขับเคลื่อนสิ่งที่ดี ไม่ใช่แค่เพื่อคนรุ่นนี้
แต่ไปถึงรุ่นต่อ ๆ ไป

สร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมค่านิยมที่ดี 3 ประการนี้

*การกระจายมูลค่า
เพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added)
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างทั่วถึง

นวัตกรรมเพื่อสังคม
ที่เกิดขึ้นแล้วในโลก

เราร่วมมือกับทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การเงิน ยานยนต์ การดูแลสุขภาพ
เกษตรกรรม การพัฒนาเมือง และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อทำให้โลกทันสมัย ปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

 • Dai-ichi Life : ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการแพทย์เพื่อสรรสร้างธุรกิจการประกันชีวิตแบบเฉพาะ

  ดูเพิ่มเติม
 • Okuma : วิธีที่บริษัทญี่ปุ่นขับเคลื่อนอนาคตของโรงงานโดยรวมเอาเทคนิคด้านทักษะความรู้และการนำเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อส่งมอบบริการด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่ดีที่สุด

  ดูเพิ่มเติม
 • ความท้าทายของฮิตาชิในตึกสูงของประเทศจีน:ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก

  ดูเพิ่มเติม
 • วิเคราะห์การเคลื่อนไหวประจำวัน พฤติกรรม และความสัมพันธ์ของผู้คนเพื่อทำให้เมืองและพื้นที่ต่างๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น

  ดูเพิ่มเติม

พลังเบื้องหลังการขับเคลื่อนให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

พลังจากคนแค่คนเดียว หรือองค์กรเดียว
ยากที่จะเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในปัจจุบัน
เราจึงต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่โลกต้องการ
แต่เพื่อทำให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงและยั่งยืน Social Innovation Business ไปไกลยิ่งกว่านั้น


ฮิตาชิทำให้พลังขับเคลื่อนโลกให้ดียิ่งขึ้นมากว่า 100 ปี ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ากับความเชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม การสร้างสรรค์อย่างร่วมใจของเรา
และลูกค้ายิ่งเกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมด้วย Lumada ของฮิตาชิ
ซึ่งเป็นทั้งโซลูชั่นด้านดิจิตอลขั้นสูงบริการ
และเทคโนโลยีการแปลงข้อมูลเชิงสถิติเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางด้านดิจิตอล

LUMADA

มาร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้โลกนี้น่าอยู่

โลกต้องการธุรกิจแบบของคุณ ธุรกิจที่ตื่นเต้นกับนวัตกรรมเพื่อสังคม เริ่มต้นง่าย ๆ
เพียงติดต่อเราหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Social Innovation Business ของฮิตาชิวันนี้

เรียนรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมเพื่อสังคม

นวัตกรรมเพื่อสังคม
ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
หรือเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง เพราะด้วยเทคโนโลยีในวันนี้
เราสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโลก
ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

Hitachi Social Innovation is POWERING GOOD