Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

นวัตกรรมเพื่อสังคม
คืออะไร

นวัตกรรมเพื่อสังคมตอบสนองความต้องการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลก
ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าตัวบุคคลหรือบริษัทนวัตกรรมเพื่อสังคม
ต้องการให้ธุรกิจและชุมชนทำงานร่วมกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกันที่ฮิตาชิเราร่วมมือกับลูกค้าเพื่อสร้าง
“Good” อย่างที่โลกต้องการโดยแท้จริง เราเชื่อในเป้าหมายของ
Hitachi’s Social Innovation ที่เรียกเป็นคำง่ายๆ ว่า POWERING GOOD.

เราสามารถ ทำให้โลกนี้ น่าอยู่ขึ้นได้อย่างไร?

สร้างสรรค์โลกใหม่ที่ยั่งยืน

ความท้าทายรอบตัวเราอาจดูเหมือนยากที่จะเอาชนะ
ทั้งในระบบเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในสังคม
และในสิ่งแวดล้อม
แม้แต่ในบริษัทก็มีความท้าทายนี้เกิดขึ้น
แต่หากเราร่วมมือกัน
โดยคำนึงถึงโลกในภาพรวม
เราจะสามารถคิดค้นทางออกใหม่ๆ ให้กับสังคมได้
เราสามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น
ไม่ใช่แค่เพื่อคนรุ่นนี้
แต่ยังเป็นการทำเพื่อคนรุ่นต่อไปอีกด้วย

สร้างสรรค์อย่างร่วมใจ

ด้วยการสร้างสรรค์อย่างร่วมใจ
เรารวบรวมนักคิดและนักปฏิบัติไว้ด้วยกัน
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

พลังเบื้องหลัง
ที่ทำให้โลกที่น่าอยู่ขึ้น

ด้วยการผสานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ากับเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) และผลิตภัณฑ์/ระบบ
ทำให้ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของเราสามารถแก้ไขปัญหาที่สังคมและลูกค้ากำลังเผชิญอยู่ให้ดีขึ้นได้

วันนี้ การเปลี่ยนแปลงสู่แนวคิดการเชื่อมโยงของอุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถคุยกันเองได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
เริ่มเชื่อมต่อข้อมูลอันหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน

Lumada หรือแพลตฟอร์ม IoT ที่สร้างขึ้นใหม่ของเรา เป็นแพลตฟอร์มธรรมดาที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูง
ที่รวบรวมเอาปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ มาไว้ด้วยกัน
ด้วย Lumada เราจะสร้างโซลูชั่นด้านดิจิตอลที่หลากหลาย และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมขั้นสูงอย่างมั่นคงถาวร

มาร่วมมือกันทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น
ดูธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของเรา

 • AI
 • Life & Economy
 • Analytics
 • Robotics
 • Manufacturing
 • Security
 • Transportation
 • Water
 • Energy
 • R&D
 • Urban Development

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม

การสร้าง
ความร่วมมือ
Lumada
ข่าวสาร
และหัวข้อ