Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร

เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย โดยการใช้ " IT (เทคโนโลยีสารสนเทศ)" " OT (เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ)" "ผลิตภัณฑ์" และ "ศูนย์ Lumada" ที่ Hitachi ได้ทำการพัฒนามาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
และนี่คือธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของ Hitachi

อันเป็นจุดยืนที่ชัดเจนในด้าน "ดิจิทัล" "สิ่งแวดล้อม" และ "นวัตกรรม"
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจนวัตกรรมทางสังคม
เราจะมุ่งเน้นไปที่การเติมเต็มสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกนั้นใฝ่ฝัน หรืออีกนัยหนึ่งคือการตระหนักถึงการกระทำสิ่งที่ "ดี" ให้กับสังคม

การแก้ปัญหาของสังคมทั่วโลก

 • ชุดโซลูชัน Lumada ของ Hitachi กับบทบาทเร่งปฏิรูปอาเซียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล

  ดูเพิ่มเติม>
 • การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ด้วยการเป็นพันธมิตรและการร่วมมือกัน

  ดูเพิ่มเติม>
 • เหตุใด Hitachi จัดอยู่ในธุรกิจการยกระดับคุณภาพชีวิต

  ดูเพิ่มเติม>
 • การส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ดูเพิ่มเติม>

พลังจากคนแค่คนเดียว หรือองค์กรเดียว
ยากที่จะเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในปัจจุบัน
เราจึงต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่โลกต้องการ
แต่เพื่อทำให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงและยั่งยืน Social Innovation Business ไปไกลยิ่งกว่านั้น


ฮิตาชิทำให้พลังขับเคลื่อนโลกให้ดียิ่งขึ้นมากว่า 100 ปี ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ากับความเชี่ยวชาญ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม การสร้างสรรค์อย่างร่วมใจของเรา
และลูกค้ายิ่งเกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมด้วย Lumada ของฮิตาชิ
ซึ่งเป็นทั้งโซลูชั่นด้านดิจิตอลขั้นสูงบริการ
และเทคโนโลยีการแปลงข้อมูลเชิงสถิติเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางด้านดิจิตอล

LUMADA