Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 

 

  การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรทั่วภูมิภาค อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ เช่นการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ได้เผยให้เห็นช่องว่างของการพัฒนาดิจิทัลสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว Hitachi กำลังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลผ่านหลายโครงการในภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผสานสังคมเข้ากับระบบดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน
  การเร่งพัฒนาระบบดิจิทัล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ความต้องการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การระบาดใหญ่ได้เพิ่มความจำเป็นในการพัฒนาดิจิทัลในทุกภาคส่วนของสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจึงมีความจำเป็นมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น เพื่อขยายและเข้าถึงบริการดิจิทัลของทุกคน วิถีทางของ Hitachi

  วิถีทางของ Hitachi

  ปัจจุบัน ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของ Hitachi ได้ร่วมมือกับองค์กรและภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Hitachi กำลังให้บริการที่ช่วยให้ธุรกิจในภาคการผลิตสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0* ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับการทำงานจากระยะไกล

  ที่มาของแหล่งข้อมูล


  *อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 หมายถึงวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมในระยะที่ 4 ประกอบด้วย การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ และเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน เช่น IoT Big Data ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอีกมากมาย

  310 ล้านคน

  การคาดการณ์จำนวนผู้บริโภคในธุรกิจดิจิทัลของปีพ.ศ. 2564.

  ที่มาของแหล่งข้อมูล


  US$600 Billion

  มีการคาดการณ์มูลค่า GDP ที่จะเพิ่มขึ้นถึง 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ.2568 ของภูมิภาคอาเซียน จากผลผลิตที่มากขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0

  ที่มาของแหล่งข้อมูล


  56%

  จากการสำรวจบริษัททั่วไปพบว่าร้อยละ56 เล็งเห็นถึงความสำคัญของ พบว่าเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม4.0 มีความสำคัญต่อการตอบสนองต่อวิกฤตในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

  ที่มาของแหล่งข้อมูล


  แนวคิดริเริ่มด้านดิจิทัลของ Hitachi

  01

  เพิ่มการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ

  คุณประโยชน์ของการทำให้บริการทั้งหลายเป็นดิจิทัลนั้น ต้องสามารถจับต้องได้จริงก็ต่อเมื่อประชากรจำนวนมากสามารถเข้าถึงการบริการดิจิทัลเหล่านั้นได้ การเชื่อมโยงช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีกับชุมชนที่ด้อยโอกาส เป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่แท้จริงของประชากรทุกคนในภูมิภาค

  วิถีทางของ Hitachi

  Hitachi ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรสำคัญในหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโซลูชันดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งจะขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนให้กับประชาชน

  ที่มาของแหล่งข้อมูล

  การนำโซลูชันการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการจ่ายเงินบำนาญและเงินสวัสดิการสังคมในประเทศเวียดนาม ที่มาของแหล่งข้อมูล  การแนะนำโปรแกรมจำลองความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ใช้ประโยชน์จาก AI และ Big data ทางการแพทย์สำหรับประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสุขภาพของประชาชน ที่มาของแหล่งข้อมูล  การส่งมอบหม้อแปลง (Distribution Transformer) ให้กับกระทรวงพลังงานและไฟฟ้าของประเทศพม่า เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศ ที่มาของแหล่งข้อมูล  02

  การเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

  เทคโนโลยีอัจฉริยะถือเป็นหลักประกันต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าคุณภาพชีวิต ให้กับผู้บริโภค

  วิถีทางของ Hitachi

  Hitachi มุ่งผลักดันให้หลายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความทันสมัย ด้วยการร่วมสร้างโซลูชันอัจฉริยะที่ยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของทุกบริษัท

  ที่มาของแหล่งข้อมูล

  ความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทย เพื่อสร้างและดำเนินการตามแผน ดิจิทัลที่เชื่อมโยงช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับการพัฒนาประสบการณ์การค้าปลีกที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ที่มาของแหล่งข้อมูล  การสร้างศูนย์ปฎิบัติการเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องหรือ Business Continuity Operations Center (BCOC) สำหรับอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยในประเทศสิงคโปร์ โดยนำเสนอโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรตามความต้องการของผู้บริโภค ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบและการแก้ปัญหาแบบทันท่วงที ที่มาของแหล่งข้อมูล  เปลี่ยนการชำระเงินให้เป็นแบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยผ่านโซลูชันแบบครบวงจรที่รวมเครื่องฝากขาย ระบบการจัดการบนเว็บ และความครอบคลุมของเครือข่ายบริการทั่วประเทศ ที่มาของแหล่งข้อมูล

  วันที่ตีพิมพ์เนื้อหา มกราคม พ.ศ. 2565