Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

โลกตระหนักมากขึ้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ความต้องการโซลูชั่นระบบขนส่งที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นภูมิภาคทจำนวนประชากรที่มากกว่า 680 ล้านคน การขยายเขตเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางอากาศ และการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อเป็นการรับประกันการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งการนำระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (e-mobility) มาใช้ ทั้งนี้ รัฐบาล ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และผู้บริโภคต่างกำลังร่วมมือกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ความจำเป็นในการเร่งการเติบโตของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ชี้ให้เห็นว่า 9 ใน 10 คน ในภูมิภาคนี้หายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเกินกว่าค่าสูงสุดที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้เข้าสู่ร่างกาย

2

ในส่วนของการปล่อยก๊าซจากยานพาหนะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบกภาระรับผิดชอบอันใหญ่หลวง เพราะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 40 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 23 ของโลก

3

การเข้าสู่สู่ยุคยานพาหนะแบบระบบไฟฟ้า (electrification) ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีทั้งยานพาหนะขนาดใหญ่และขนาดกลางจะเป็นตัวเร่งที่ทรงพลังสู่ระบบขับเคลื่อนที่ยั่งยืน ทั้งนี้ รถพลังงานไฟฟ้า (EV) มีการปล่อยสารพิษจากท่อไอเสียเป็นศูนย์ ลดมลพิษทางอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นวิธีจัดการความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้

4

Hitachi เร่งขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ด้วยการนำพลังแห่งเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อจัดการกับความท้าทายที่ผู้ประกอบธุรกิจยานพาหนะต้องเผชิญ เมื่อพิจารณาเปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า

ทำไมต้องเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

รักษ์โลกและมีประสิทธิภาพ – ทางเลือกสำหรับรถยนต์แบบเดิมที่ใช้เชื้อเพลิง
เมื่อโครงข่ายไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยรวมของรถพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเช่นกัน
ปล่อยสารพิษจากท่อไอเสียเป็นศูนย์ ลดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มคุณภาพอากาศในเมืองต่างๆ
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น
ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล
บรรลุอีกก้าวของเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศ

การผลักดันระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า: การเริ่มกระตุ้นการเติบโตของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของรถพลังงานไฟฟ้า
ด้วยการพัฒนาเครื่องมือที่รองรับความสามารถของทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ยังจะดำเนินการตามโยบายทางเศรษฐกิจ
จัดทำโครงการนำร่อง และการสาธิตต่างๆ รวมทั้งลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จไฟ

จากข้อมูลตามรายงาน*:

อินโดนีเซีย
จะสามารถแทนที่รถโดยสารประจำทางในเมืองด้วยรถบัสระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ

90

ภายในปี พ.ศ. 2573
มาเลเซีย
ตั้งเป้าให้บริการด้วยรถบัสระบบไฟฟ้า

2,000

คันภายในปีพ.ศ. 2573
ฟิลิปปินส์
ตั้งเป้ายอดขายรถพลังงานไฟฟ้าร้อยละ

21

ภายในปีพ.ศ. 2573
สิงคโปร์
มีแผนการนำรถบัสระบบไฟฟ้ามาใช้แทนรถประจำทางสาธารณะ

3,000

คันภายในปี พ.ศ. 2573และยกเลิกการใช้รถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ภายในปี พ.ศ. 2583
ไทย
ตั้งเป้ายอดขายรถบัสที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (ZEV)

33,000

คันภายในปี พ.ศ. 2573

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง: Hitachi จะพลิกโฉมภูมิทัศน์การคมนาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหลายแห่ง

ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญมากมายที่ล้ำยุค โซลูชั่นของ Hitachi มียานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ให้บริการ อาทิเช่น รถบัสที่มาพร้อมกับระบบพื้นฐาน ระบบการทำงานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน รวมทั้งสร้างรายได้หลักให้บริษัทพร้อมลดความเสี่ยงไปพร้อมกัน โดยโซลูชั่นที่โดดเด่นที่ Hitachi นำเสนอประกอบด้วย:

  • เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) สำหรับการชาร์จรถไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการรวมแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
  • ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
  • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า
  • ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่เพื่อรองรับการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าและเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า
  • เทคโนโลยี Vehicle-to-Grid (V2G) สำหรับกระแสไฟฟ้าสองทิศทาง
  • ระบบบริหารจัดการการชาร์จไฟผ่านบริการติดตั้งและบำรุงรักษาแบบไม่ยุ่งยาก
  • ระบบชาร์จไฟ การจัดการยานพาหนะและแบตเตอรี่แบบครบวงจรสำหรับตรวจสอบ การใช้งาน การเดินเครื่อง และปริมาณแบตเตอรี่ของรถตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
  • โซลูชั่นการนำแบตเตอรี่มาใช้งานใหม่ (second life battery) รวมทั้งบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือ Battery-as-a-Service (BaaS)
  • ระบบคมนาคมอัจฉริยะที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการชาร์จรถไฟฟ้าและการจัดการทางจราจร

ความก้าวหน้าและโซลูชั่นเหล่านี้สร้างการเติบโตให้แก่ระบบนิเวศรถพลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมระบบคมนาคมที่ยั่งยืน

ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน: เราทุกฝ่ายต่างมีส่วนร่วม

มีความพยายามร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ อาทิเช่น หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรในภูมิภาคได้ทุ่มเทอย่างหนักในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เติบโต ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้าในระดับท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทางเลือกด้านคมนาคมที่ยั่งยืน การริเริ่มเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของภูมิภาคในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่า Hitachi ได้ดำเนินโครงการต่างๆ จนสำเร็จทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งตลาดเอเชียแปซิฟิกและยุโรป แต่ยังมีโอกาสที่เป็นไปได้อีกมากมาย รวมถึงกลุ่มตลาดใหม่ๆ ให้ Hitachi สามารถเจาะและผลักดันการนำระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามาใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยการนำเสนอวิธีการใหม่ในการเดินทางและการขนส่งสีเขียวและยั่งยืน นวัตกรรมทางสังคมของ Hitachi กำลังขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ผ่านปรับปรุงมาตรฐานการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชากรหลายล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่เผยแพร่: เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566