Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(OPENVQ) เพื่อการดำเนินงานของโครงข่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภูมิภาคอาเซียน) คือกลุ่ม 10 ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ความต้องการด้านพลังงานในประเทศของภูมิภาคอาเซียนได้เพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ80 นำมาซึ่งความท้าทายในการจัดหาพลังงานสะอาดอย่างทั่วถึง อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าในการประกอบกิจกรรมในแต่ละวัน หากการจ่ายกระแสไฟฟ้าหยุดชะงักอย่างกะทันหัน ทุกสิ่งก็จะหยุดนิ่งเช่นกัน ผู้คนจะไม่สามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ทำธุรกรรมออนไลน์ หรือเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ และเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

เพราะเหตุใดจึงมีความท้าทาย เกิดขึ้น เมื่อความต้องการด้านพลังงานเพิ่มขึ้น

 • การสูญเสียระหว่างการส่งสัญญาณ
 • เพิ่มขึ้นระบบที่มีอายุการใช้งานที่นานแล้วไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างกะทันหัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟ้า
 • การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
 • มีการจัดการที่ต้องใช้บุคลากรและดำเนินการในสถานที่มากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการประกอบการเพิ่มขึ้น

โครงการพลังงานของภูมิภาคอาเซียน-ในประเทศเยอรมนี ระบุว่า การที่ต้องรองรับประชากรประมาณ 630 ล้านคน จะทำให้พลังงานสำรองที่ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนของภูมิภาคอาเซียนถูกใช้และหมดไปโดยที่ไม่สามารถรองรับความต้องการด้านพลังงานได้ทันประเทศภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดนอกจากประเทศบรูไน จะไม่มีพลังงานสำรองเพื่อรองรับความต้องการพลังงานสะอาดได้อย่างเพียงพอภายในปี พ.ศ. 2587

ทางออกคืออะไร

แง่มุมที่สำคัญต่ออนาคตของพลังงานที่ยั่งยืน คือการไม่ทำให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งทางกายภาพ การปรับปรุง OPENVQ ผ่านการปรับให้เป็นดิจิทัลมีข้อดีมากมาย:

โครงข่ายไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีส่วนช่วยในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน
การสูญเสียจากการจ่ายกำลังไฟฟ้าน้อยลง
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ น้อยลง
  โครงข่ายไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  มีส่วนช่วยในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน
  การสูญเสียจากการจ่ายกำลังไฟฟ้าน้อยลง
  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ น้อยลง

ตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เพื่อมาตรฐานชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้คน ซึ่งการจ่ายพลังงานที่ต่อเนื่อง เป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถทำได้ และจุดเริ่มต้นก็คือการเลือกใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง ซึ่งไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อพวกเราเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คนรุ่นต่อไปได้มีอากาศที่สะอาดขึ้นในการหายใจ และอยู่อาศัยในโลกที่มีการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ น้อยลง

ในการดำเนินการตามเป้าหมาย SDG 7 ของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้ทุกคนได้ใช้พลังงานสมัยใหม่ที่ราคาไม่สูง มีเสถียรภาพ และยั่งยืน ภูมิภาคอาเซียนได้ให้ปฏิญาณที่จะใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งของตนเองให้ได้ ร้อยละ 23 ภายในปี พ.ศ. 2568 Hitachi เป็นผู้ให้การสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลมาโดยตลอด และเพื่อการดำเนินงานของโครงข่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ Hitachi ได้นำเสนอ OPENVQ (Optimized Performance Enabling Network for Volt/var (Q)) ซึ่งเป็นโซลูชันเพื่อส่งเสริมอนาคตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับทุกคนผ่านโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความยั่งยืนและยืดหยุ่น

OPENVQ ของHitachi คืออะไร

OPENVQ คือระบบที่ผนวกการเฝ้าตรวจสอบและข้อมูลมากมาย จากโครงข่ายไฟฟ้าเข้ากับข้อมูลจากภายนอกที่สำคัญทั้งหมด เช่น การพยากรณ์อากาศ และอีกมากมาย เป็นผลทำให้ OPENVQ สามารถคาดการณ์การจ่ายและความต้องการใช้พลังงานในอนาคตได้อย่างแม่นยำ และปรับความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าว จึงช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดของโครงข่ายโดยที่ ไม่ต้องมีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมหรือทำการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 • คาดคะเนสภาวะการทำงานในระยะสั้น
 • กำหนดโปรไฟล์แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดแบบออนไลน์
 • สร้างและแสดงทางเลือกสำหรับขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
 • ผู้ตรวจสอบอนุมัติขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด

OPENVQ ส่งผลต่ออนาคตด้านพลังงานอย่างไร

คุณประโยชน์ของ OPENVQ

ลดการสูญเสียจากการจ่ายกำลังไฟฟ้า
เพิ่มความเชื่อถือได้ของโครงข่ายไฟฟ้า
เพิ่มค่าเผื่อสร้างเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าในราคาที่ไม่สูง

OPENVQ ช่วยให้อนาคตด้านพลังงานหมุนเวียนมีความยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทุกคนเข้าถึงได้ เป็นอนาคตที่มีการสูญเสียจากการจ่ายกำลังไฟฟ้าน้อยลง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง เมื่อผู้มีบทบาทรายสำคัญของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึง เจ้าของอาคารและที่ดินให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างประหยัด ภูมิภาคอาเซียนก็จะมุ่งหน้าสู่อนาคตที่มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงของHitachiในการลดปริมาณคาร์บอน มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านของภูมิภาคอาเซียนสู่การดำเนินงานของโครงข่ายไฟฟ้าที่ปรับให้เป็นดิจิทัลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าจะนำไปสู่อนาคตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นและมาตรฐานชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้กับภูมิภาคนี้ ทั้งในวันนี้และอีกหลายชั่วอายุคนต่อไปในอนาคต

วันที่เผยแพร่: ตุลาคม พ.ศ. 2565