Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

Trang web này được tối ưu hóa cho các trình duyệt sau:
● Google Chrome (87.0.4280.88)
● Microsoft Edge (87.0.664.60)
● Mozilla Firefox (83.0)
● Safari (13.1.2)

Vui lòng xem ở chế độ hình ảnh dọc khi sử dụng thiết bị di động.

 

Trang web này được tối ưu hóa cho các trình duyệt sau:
● Google Chrome (87.0.4280.88)     ● Microsoft Edge (87.0.664.60)    ● Mozilla Firefox (83.0)    ● Safari (13.1.2)
Vui lòng xem ở chế độ hình ảnh dọc khi sử dụng thiết bị di động.

Ngày phát hành: tháng 12 năm 2020

Cập nhật gần nhất: tháng 02 năm 2021