Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Feature

Tầm quan trọng và sự phù hợp của Đổi mới sáng tạo xã hội với Cộng đồng Châu Á tương lai Tại sao Đổi mới sáng tạo xã hội là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của Hitachi?

Tầm quan trọng và sự phù hợp của Đổi mới sáng tạo xã hội với Cộng đồng Châu Á tương lai

Video