Salte a conteúdo principal

Hitachi

Đổi mới xã hội ở khu vực Đông Nam Á

Mang ý tưởng và tầm nhìn để kiến tạo
thế giới tốt đẹp

Feature

Tận dụng hệ thống OPENVQ để vận hành mạng lưới điện ở các nước ASEAN hiệu quả hơn Các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là

Tận dụng hệ thống OPENVQ để vận hành mạng lưới điện ở các nước ASEAN hiệu quả hơn

Video