Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ภายในปี พ.ศ. 2593

  เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจะเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี

  ประชากรจะเพิ่มขึ้นจาก
  640 ล้านคน
  ถึง ล้านคน
  ภายในปี พ.ศ. 2573
  คนชั้นกลางจะเติบโตจาก
  135 ล้านคน
  เป็น ล้านคน
  ภายในปี พ.ศ. 2573
  เกือบร้อยละ

  จะอาศัย
  อยู่ในเขตเมือง ภายในปี
  พ.ศ. 2573

  ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ร้อยละ

  เป็นน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดและเป็นอัตราการบำบัดต่ำที่สุดในโลก

  ร้อยละ

  แหล่งพลังงานหลักทั้งหมดจากแหล่งที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้

  ร้อยละ

  เพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี พ.ศ. 2583

  ล้านตัน

  ของปริมาณของเสียภายในปี พ.ศ. 2573

  ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ภายในปี พ.ศ. 2573*

  พันล้าน
  ดอลลาร์สหรัฐ

  ด้านพลังงาน
  และทรัพยากร

  พันล้าน
  ดอลลาร์สหรัฐ

  ด้านอุตสาหกรรม
  และการขนส่ง

  พันล้าน
  ดอลลาร์สหรัฐ

  ของเมืองหลวง

  *ในโอกาสทางเศรษฐกิจประจำปี

  การพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในมือของเรา

  5 พื้นที่ของเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถจัดลำดับความสำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึงประมาณร้อยละ 60

  การอนุรักษ์
  ป่า

  แหล่งพลังง
  านหมุนเวียน

  การสร้างส
  ภาพแวดล้อม

  การเคลื่อนที่
  และการขนส่ง

  เกษตรกรร
  มยั่งยืน

  ภูมิภาคอาเซียนตั้งเป้าที่จะรักษาพลังงานหลักให้ได้ร้อยละ 23 จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี พ.ศ. 2593

   

  วันที่เผยแพร่: เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565