Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

ส่งแสงสว่างให้กับชีวิต                                            


ส่งมอบนวัตกรรมในเมียนมาร์ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า

ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในเมียนมาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในประเทศจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับความต้องการนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาหลัก ภาครัฐในประเทศเมียนมาร์จึงได้กำหนดเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาวในการเพิ่มอัตราส่วนพลังงานไฟฟ้าจาก 37% ในปี 2559 เป็น 100% ภายในปี 2573*.

แง่มุมหนึ่งของโครงการนี้คือโครงการพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติเมียนมาร์ (NEP) ซึ่งเป็นแผนเพื่อให้บรรลุการจ่ายไฟฟ้าให้กับทุกครัวเรือนในประเทศเมียนมาร์ผ่านการสร้างโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าทั่วประเทศโดยได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารโลก

* https://www.hitachi.com.sg/press/press_2017/20170928.html

เมื่อปี 2560 Hitachi Soe Electricity and Machinery Co., Ltd. ได้ชนะการประกวดราคาสำหรับการจัดส่ง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายประมาณ 5,400 หม้อแปลงและมีคำสั่งซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายอีกประมาณ5,600 หม้อแปลงเมื่อปี 2562 และด้วยการร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ Hitachi ก็จะดำเนินการสนับสนุนการจ่ายพลังงานไฟฟ้าและส่งมอบนวัตกรรม สำหรับผู้คนในประเทศเมียนมาร์อย่างมีเสถียรภาพ

ดูวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านที่ห่างไกลในเมียนมาร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในหมู่บ้านเมื่อเดือนเมษายน ปี 2561

Release Date: กุมภาพันธ์ ปี 2563