Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยความพยายามในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเป็นสิ่งที่ Hitachi ได้ตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยการสร้างแนวคิดใหม่ให้กับสังคมและภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญนั้นไม่ใช่เพียงการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่มีของเราเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรภายในเครือข่ายทั่วโลกเพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มนุษยชาติกำลังเผชิญกับสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่อันตราย (Code Red) อันเนื่องมาจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Hitachi ได้เพิ่มความสามารถในการช่วยให้โลกมีความยั่งยืนทางระบบนิเวศในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ภูมิภาคเอเชียเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ภายใต้แนวทาง Hitachi Environmental Innovation 2050 และในฐานะที่เป็นพันธมิตร การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (COP26) ที่ใกล้ถึงนี้ เราจึงยิ่งผลักดันมากขึ้นกว่าที่เคยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสังคมที่มีการลดการปล่อยคาร์บอนตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณค่าทางสังคม

คุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ

คุณค่าทางเศรษฐกิจ

การลดการปล่อยคาร์บอน

ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการปล่อยคาร์บอนที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าปัญหาดังกล่าวมีอยู่ทั่วโลก แต่ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้พื้นที่ในแถบนี้เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมากเป็นพิเศษ อีกทั้งสถานการณ์อาจจะแย่ลงไปอีกเพราะมีการคาดการณ์ว่าการผลิตพลังงานอย่างไม่สะอาดยังคงเป็นการผลิตพลังงานรูปแบบหลักที่ใช้รองรับความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในปีพ.ศ. 2583 การปล่อยมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้นกว่าอีกหนึ่งเท่าตัวในขณะที่การปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรมอาจเพิ่มขึ้นถึง 75%

  • 2040การปล่อยมลพิษจากภาคส่วนพลังงานเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
  • มลพิษทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

จากการที่ Hitachi มีบทบาทและส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา Hitachi ตระหนักดีว่าปัญหาการปล่อยคาร์บอนที่ไม่ได้รับการควบคุมสามารถสร้างผลกระทบในทางลบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในภูมิภาคได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เพิ่มความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแผน Hitachi Environmental Innovation 2050 โดยการตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ 50% ภายในปีพ.ศ. 2573 และ 80% ภายในปีพ.ศ. 2593i เพื่อเป็นการสนับสนุนความพยายามดังกล่าวเราได้ดำเนินตามแผนของ Hitachi Carbon Neutrality 2030 ซึ่งเราตั้งเป้าที่จะทำให้คาร์บอนให้เป็นกลาง ผ่านการดำเนินการธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลกของเราภายในปีงบประมาณพ.ศ. 2573

Hitachi Environmental Innovation 2050

  • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในห่วงโซ่ของเราภายในปี พ.ศ.
  • ลดภายในปี พ.ศ.

ด้วยแผนงานเหล่านี้เราได้ขยายกิจการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการจัดเตรียมโซลูชั่นทางด้านไอที พลังงาน อุตสาหกรรม การสัญจรและการดำรงชีวิตแบบอัจฉริยะ ตัวอย่างหนึ่งของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในภูมิภาคนี้ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่าง Hitachi Capital, Hitachi Asia และ SANTEC เพื่อขับเคลื่อนการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจนี้ Hitachi Ltd. ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในโครงการ COP26 หรือการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งการดำเนินการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการรับมือให้พร้อมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกัน Hitachi ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ Race to Zero ขององค์การสหประชาชาติเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส

การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือได้ว่ามีความโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ได้นั้นถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของภูมิภาคแห่งนี้ เนื่องจากภูมิภาคนี้กำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว การผลิตทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักของโครงการ Hitachi Environmental Innovation 2050 โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เพิ่มขึ้นจากเดิม 50%ii ปัจจุบันเรามีผลงานในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น การนำระบบการจัดการการรั่วไหลของน้ำมาใช้ในประเทศสิงคโปร์ และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำในประเทศฟิลิปปินส์

โครงการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้สะอาดเท่านั้น แต่เรายังกำลังช่วยให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มากยิ่งขึ้นผ่านกระบวนการแปรรูป ดังนั้นจึงเห็นได้จากผลงานของ Hitachi ในประเทศอินโดนีเซีย ที่เราได้ดำเนินการใช้โรงงานเพื่อการรีไซเคิลชิ้นส่วนในกรุงจาการ์ตา เพื่อให้มีการนำชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วสามารถถูกนำมาผลิตใหม่และนำไปจำหน่ายได้อีกครั้ง

50%

ปรับปรุงการใช้งานของน้ำและทรัพยากร

ส่งเสริมการรีไซเคิลเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผสานสังคมเข้ากับธรรมชาติ

ในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นและยังคุกคามความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้

ที่ Hitachi เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราสามารถช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างกิจกรรมของมวลมนุษย์และการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงตั้งเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อทรัพยาการทางธรรมชาติภายใต้โครงการ Hitachi Environmental Innovation 2050 สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เป็นการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาระบบนิเวศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงโครงการของกลุ่มบริษัท Hitachi Construction Machinery ในการปลูกป่าชายเลนเกือบ 3,000 ต้น ในพื้นที่ชวาเขตตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อช่วยบำบัดน้ำและอากาศในบริเวณโดยรอบ

บรรลุเติบโตโดยไม่สร้างความบอบช้ำให้กับสิ่งแวดล้อม

เกือบ 3,000ต้นกล้าไม้โกงกางปลูกในทิศตะวันตกในเขตชวา ประเทศอินโดนีเซีย โดยHitachiเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

Hitachi จะยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความพยายามรักษาสภาพแวดล้อมให้กับท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้คำนึงถึงประโยชน์ผ่านกรอบการทำงานที่เราเตรียมไว้เพื่อประเมินประสิทธิผลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลักดันความพยายามในวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวผ่านจากวิกฤตการณ์โลกในปัจจุบันที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ เรายังคงไม่สามารถเพิกเฉยต่อการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำสำเร็จด้วยการแก้ไขในช่วงระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ความพยายามของเราที่จะสำรวจและมุ่งเน้นไปในระยะยาวเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนโครงการที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งมีศักยภาพอย่างยิ่งที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกได้เป็นอย่างดี

Hitachi ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในภูมิภาค ทั้งภาครัฐ กลุ่มองค์กรทางสังคม และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้อยู่บนวิถีที่ยั่งยืนในอนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ร่วมมือกับภาครัฐ

พันธมิตรกับชุมชน

พันธมิตรกับภาคส่วนธุรกิจ

iประเมินเปรียบเทียบปีงบประมาณ พศ. 2553

iiประเมินเปรียบเทียบปีงบประมาณ พศ. 2553

 

วันที่เผยแพร่ ธันวาคม พศ. 2564