Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

เพิ่มคุณค่าเพื่อสร้างความรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในทุกวันนี้ธุรกิจไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมในระยะยาวอีกด้วย เพื่อให้บรรลุความสมดุลนี้ องค์กรภาคเอกชนซึ่งรวมถึงHitachi ต้องดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้านสังคม

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

ด้านเศรษฐกิจ

การเติบโตของเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนของระบบนิเวศ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้นอยู่กับว่าชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงพลังงานที่สะอาด ราคาที่สามารถจับต้องได้ และมีความยั่งยืนหรือไม่ ในขณะที่พลังงานเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังของการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลายประเทศยังคงพึ่งพาการผลิตพลังงานรูปแบบปล่อยก๊าซคาร์บอนและใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก

Hitachi จึงตั้งเป้าที่จะช่วยให้สังคมสร้างพลังงานสะอาดจากแหล่งที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานหมุนเวียน แนวทางของเราช่วยให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความเสถียรและพึ่งพาได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น อีกทั้งยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นพื้นฐานของแผน Hitachi Environmental Innovation 2050 ในส่วนนี้ เราให้บริการแนวทางการจัดเก็บพลังงานในส่วนนี้ เราให้บริการแนวทางการจัดเก็บพลังงานสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเสมือนจริง (Virtual Power Plant) แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ของ Hitachi Energy* นับเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของโรงไฟฟ้าเสมือนจริงที่ให้ความเสถียรของระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยสร้างสมดุลในการผลิตไฟฟ้าเป็นช่วงเดียวกันกับการนำส่งไฟฟ้าแบบไดนามิกอัจฉริยะ

ขับเคลื่อนอนาคตด้วยพลังงานสะอาด

การขยายพลังงานทดแทนหมุนเวียน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง
ส่งมอบแนวทางแหล่งจัดเก็บพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเสมือน (VPP) แห่งแรกของประเทศสิงคโปร์

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมในวงกว้าง ดังนั้นเราจึงได้กำหนดให้เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องส่งเสริม ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมภายในองค์กรของเรา

ดังจะเห็นได้จากจากการที่เราเป็นสมาชิก ‘The Valuable 500’ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเข้าทำงาน นี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญาการจ้างงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานของเราที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเหมาะสมที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค เช่น Singapore Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices (TAFEP) ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญ 5 ประการกล่าวคือ การจ้างงานด้วยระบบคุณธรรม, การเคารพพนักงาน, การให้โอกาสอย่างเท่าเทียม, การให้รางวัลแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

ด้วยความมุ่งมั่นพยายามเหล่านี้ Hitachi ตั้งเป้าที่จะพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กรให้เติบโตขึ้นด้วยโอบรับความหลากหลายนี้ในการดำเนินธุรกิจของเรา

ความร่วมมือกับผู้นำคนสำคัญในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

แม้ว่าการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมนับเป็นการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน แต่การพัฒนาให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนสามารถทำให้เป็นจริงได้ แต่ทว่าจะต้องใช้มาตรการทางอุตสาหกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานให้น้อยลง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Hitachi ได้สรรหาความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนที่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี้ได้

ตัวอย่างเช่น Hitachi ได้รับเลือกเป็นผู้ให้ดำเนินการระบบโครงการสาธิตนำร่อง ‘ระบบริหารจัดการการตอบสนองด้านโหลดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอันเนื่องจากสภาพอากาศหรือปัจจัยอื่นๆ โครงการนี้จะช่วยให้ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีเสถียรภาพโดยสามารถปรับความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานพลังงานให้เหมาะสม ทำให้เกิดความเสถียรมากขึ้นในการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม ความพยายามของเราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสังคมที่หลากหลายในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการทางการเงินโดยเน้นที่การเข้าถึงโดยง่ายและเป็นสากล ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

สร้างสิ่งแวดล้อมสะอาดด้วยพลังงานสีเขียว การจ่ายเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่ง่ายต่อการเข้าถึง

การสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

เมืองใหญ่จำนวนมากต่างก็เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้คนย้ายเข้าสู่เมืองศูนย์กลางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนของผู้คนที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เมืองต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากมาย

ในสถานการณ์เช่นนี้ นวัตกรรมและการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้เมืองมีความปลอดภัยมากขึ้นและมีความครอบคลุมรองรับผู้คนที่อาศัยที่อยู่ในเมืองด้วย Hitachi ได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนา 'เมืองอัจฉริยะ' ที่สามารถนำเสนอการปรับปรุงพัฒนาในวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ซึ่งรวมถึงงานพัฒนาเมืองอย่างอัจฉริยะในเขตมหานครที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซียซึ่งเรานำนวัตกรรมของเรามาใช้เพื่อปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารต่าง ๆ ของเมือง ผ่านระบบที่สามารถแยกและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการดำเนินการสั่งการในรูปแบบดิจิทัลนี่เป็นกรณีตัวอย่างการบริหารจัดการพลังงานในอาคารของเมืองขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งหมายความว่าอาคารเหล่านั้นต้องใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อทำให้อากาศเย็นสบาย

สนับสนุนวิวัฒนาการของ ‘เมืองอัจฉริยะ

โครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นได้
คุณภาพชีวิตที่ดี
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ด้วยนวัตกรรมทางสังคมของ Hitachi ได้นำทรัพยากรและความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ทั่วโลกมาใช้เพื่อพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้คนและธุรกิจเป็นองค์ประกอบหลักของสังคม ดังนั้นเราต้องขับเคลื่อนความพยายามเหล่านี้จากความร่วมมือของทุกคน

เรากำลังแสดงให้เห็นว่าองค์กรของเรากำลังดำเนินการตามสิ่งที่เราได้กล่าวไว้ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น Hitachi ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกับFTSE4Good Index Series และ FTSE Blossom Japan Indexซึ่งเป็นกลุ่มดัชนีที่กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดัชนีเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดผล ระดับความสามารถของบริษัทที่มีแนวปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างแข็งขัน สิ่งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Hitachi ในการพัฒนาและจัดหาแนวทางใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติขององค์กรที่ดีที่สุดเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

เส้นทางข้างหน้าเป็นเรื่องท้าทาย แต่ก็คุ้มค่าที่จะก้าวเดินต่อไป องค์กรของเราจะเดินหน้าสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทที่สำคัญขององค์กรในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมระยะยาวเช่นเดียวกัน

Hitachi เป็นส่วนหนึ่งของ FTSE4Good Index Series และ FTSE Blossom Japan Index

สิ่งแวดล้อม

สังคม

ภาครัฐ

*ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปบริษัท Hitachi ABB Power Grids Ltd ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Hitachi Energy Ltd.

วันที่เผยแพร่: มกราคม พ.ศ. 2565