Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบบสาธารณสุขยุคดิจิทัลแบบองค์รวม ภูมิภาคอาเซียน: กระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนไป

การสร้างระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและครอบคลุม

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก, โรคที่ไม่สามารถติดต่อได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคที่ฆ่าประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอันดับแรก, โดยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวนี้ประมาณ 8.5 ล้านคนต่อปี บริการสาธารณสุขดิจิทัลสามารถช่วยให้ประชาคมอาเซียน (ASEAN) บรรเทาความท้าทายในระบบสาธารณสุขที่มีอยู่และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น สำหรับประชากรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจัดลำดับความสำคัญของสภาวะสุขภาพของตนเองได้ เพื่อให้แพทย์สามารถมั่นใจในความเป็นอยู่ของผู้ป่วยของพวกเขาได้ในทุกที่และทุกเวลา Hitachi กำลังดำเนินการสร้าง สังคมที่แข็งแรงและยั่งยืน ผ่านการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรโดยการร่วมมือธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

ปัญหาด้านสุขภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพที่ลดลง และการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์มีอยู่ทั่วไป ช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้จำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดีเพื่อมอบประสบการณ์การสาธารณสุขดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น การนำนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การสร้างระบบนิเวศของบริการสุขภาพของบริษัท start-up และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่แข็งแกร่ง ทั้งหมดนี้คาดการณ์ถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องนำรูปแบบสาธารณสุขดิจิทัลที่ยั่งยืนมาใช้สำหรับคนรุ่นหลัง

การปฏิรูปอุตสาหกรรมสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน - วิถีของ Hitachi

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยแนวทางที่ยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดของ Hitachi แนวทางการดูแลสุขภาพอัจฉริยะของ Hitachi ประโยชน์จาก นวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพส่งมอบการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ด้วยราคาที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ป่วยทุกคน

Hitachi – พันธมิตรที่เชื่อถือได้ สู่เส้นทางการปฏิรูปสาธารณสุขดิจิทัลในภูมิอาเซียน

ความร่วมมือระหว่าง Hitachi กับ Baoviet Insurance ได้นำไปสู่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม การสร้างความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเช่น AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เข้ากับธุรกิจเพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มคนสุขภาพในประเทศเวียดนามเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการดำรงชีวิต

เทคโนโลยีโปรตอนซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยและพัฒนาของ Hitachi เป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือของ Hitachi กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และหลายสถาบัน เช่น ศูนย์มะเร็งแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตเป็นอันดับ 1 ในประเทศสิงคโปร์

ประโยชน์ที่สำคัญของแนวทางการดูแลสุขภาพของ Hitachi

การสร้าง ‘โรงพยาบาลแห่งอนาคต’ ของระบบทางด้านดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบสาธารณสุขยั่งยืนและครอบคลุมการรักษาสุขภาพ ในขณะที่มีการระบาดครั้งใหญ่ คุกคามระบบสาธารณสุขทั่วโลก แต่นี่ก็เป็นตัวเร่งในการพัฒนาด้านความก้าวหน้าอย่างมากในกระบวนการพัฒนาไปสู่รูปแบบดิจิทัลด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่เพิ่มขึ้น และพิจารณาใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาโรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพว่าจะต้องมีการพัฒนาอย่างไร

“โรงพยาบาลแห่งอนาคต” ทั่วโลกเป็นมากกว่าสถานพยาบาล หากแต่เป็นเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่นและเชื่อมต่อด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพียงโครงสร้างเดียว แม้จะมีที่ตั้งเพียงแห่งเดียว แต่ก็เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันซึ่งสามารถปรับขนาดได้มากกว่า โดยมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้การรักษาที่ซับซ้อนแก่ผู้ป่วยขั้นวิกฤต และให้การดูแลปกติแบบไม่ฉุกเฉินได้พร้อมกัน

การดูแลสุขภาพแบบไร้ขีดจำกัด - การเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมสู่ดิจิทัล

ประชากรสูงอายุ มีความต้องการเตียงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ และเศรษฐกิจ กำลังกระตุ้นให้โรงพยาบาลและรัฐบาลปรับการตั้งค่าผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกให้เหมาะสม และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมเข้ากับบริการแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างระบบสุขภาพในอนาคตที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และความหมายของอุตสาหกรรมสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) กำลังพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคน

การดูแลสุขภาพมีระดับที่แตกต่างกันอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน ความแพร่กระจายของโรคติดต่อและโรคเรื้อรัง ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้มีระบบป้องกันโรคที่รวดเร็วและมีศูนย์จัดหาบริการสุขภาพที่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดความต้องการระบบสาธารณสุขที่ดีกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงง่ายขึ้นและการได้รับความร่วมมือในระดับภูมิภาค

เทคโนโลยีที่แข็งแกร่งผนึกภูมิภาคอาเซียน บนเส้นทางสู่ความก้าวหน้า

เทคโนโลยีการ
ดูแลสุขภาพ
ความเป็นจริ
งเสริม (AR)
ปัญญาประดิษฐ์
(AI)
 • เพิ่มอายุขัย
 • ส่งเสริมบริการด้านการดูแลสุขภาพ
 • ให้การรักษาทันเวลาและราคาไม่สูง
 • บรรเทาความเสี่ยง
 • ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างง่ายดาย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ
 • วินิจฉัยผู้ป่วยอย่างถูกต้องแม่นยำโดยใช้ข้อมูลภาพประกอบของโรค
 • ตลาด AR ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 72.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2567
 • การจำลองแบบไร้ขีดจำกัดและสถานการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ทางการแพทย์
 • แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดความจำเป็นที่ต้องไปพบแพทย์
 • AI มีศักยภาพในการสนับสนุน GDP ของภูมิภาคอาเซียนประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
 • เพิ่มอายุขัย
 • ส่งเสริมบริการด้านการดูแลสุขภาพ
 • ให้การรักษาทันเวลาและราคาไม่สูง
 • บรรเทาความเสี่ยง
 • ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างง่ายดาย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเป็นจริงเสริม (AR)
 • ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ
 • วินิจฉัยผู้ป่วยอย่างถูกต้องแม่นยำโดยใช้ข้อมูลภาพประกอบของโรค
 • ตลาด AR ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 72.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2567
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 • การจำลองแบบไร้ขีดจำกัดและสถานการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ทางการแพทย์
 • แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดความจำเป็นที่ต้องไปพบแพทย์
 • AI มีศักยภาพในการสนับสนุน GDP ของภูมิภาคอาเซียนประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

แนวทางการดูแลสุขภาพของ Hitachi คำมั่นสัญญาแห่งอนาคตที่ยั่งยืน

การเข้าถึงการรักษาพยาบาลราคาไม่แพงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนนวัตกรรมเพื่อสังคมของ Hitachi ได้ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ผ่านการร่วมมือกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจการดูแลสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน

วันที่เผยแพร่: กรกฎาคม พ.ศ.2565