Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

ความจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ ขององค์กรที่ต้องทำ CSR ให้มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) มีแกนหลักแนวคิดอยู่ที่ความพยายามมุ่งมั่นขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ตั้งเอาไว้ สำหรับหลายองค์กร การสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นภารกิจที่ซับซ้อนและต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ควรพิจารณาตามสถานการณ์โลก เพื่อให้ ดำเนินการอ ได้ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ Hitachi จึงมุ่งเน้นดำเนินการกิจกรรมด้าน CSR ในการสร้างคุณค่าทางสังคมด้วยวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตที่ไม่ซ้ำใคร

หลังจาก 2 ปีของการระบาดใหญ่ด้วยโรคโคโรน่าไวรัสชีวิตของผู้คนยังคงได้รับผลกระทบอย่างมากซึ่งนอกเหนือจากประเด็นสำคัญเรื่องความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่สะสมมาอย่างยาวนานแล้ว โลกของเรายังสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ทำให้โลกมีความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้ หลายบริษัทต้องเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของกิจการหรือขนาดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับความจำเป็นด้านความยั่งยืนได้ให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน

องค์กรควรให้ความสำคัญในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอันดับแรก

  • เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมที่เต็มไปด้วยมุมมองที่ส่งผลดีในอนาคต
  • เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพภูมิอากาศ

การหล่อหลอมคนรุ่นต่อไป ให้เป็นผู้นำนวัตกรรมในอนาคต

ปัจจุบัน เยาวชนในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาศัยอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนรุ่นใหม่เหล่านี้เติบโตท่ามกลางองค์ประกอบทางสังคมในหลายด้าน เช่นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล รวมถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการมีส่วนร่วมของพลเมือง และแรงกดดันในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลต่อผลกระทบบนโลกที่อาจจะได้รับในอนาคต

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืน โครงการผู้นำเยาวชนของHitachi Hitachi Young Leader’s Initiative (HYLI) จึงเกิดขึ้นบนเป้าหมายในการพยายามบรรลุพันธสัญญาทางสังคมของเรา โดยช่วยสร้างคนรุ่นต่อไป ผ่านการศึกษาเชิงนวัตกรรม โครงการริเริ่มนี้พยายามที่จะระบุและหล่อหลอมผู้นำที่มีศักยภาพ โดยนำทุกคนมารวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในโครงการระดับภูมิภาคและระดับโลกกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำทางธุรกิจ นักวิชาการ และกลุ่มภาคประชาสังคม

โครงการ HYLI ได้ขยายผลต่อเนื่องหลังจากก่อร่างโครงการแรกในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านมาตรฐานความเป็นผู้นำในระดับสูง ทำให้สามารถรวบรวมกลุ่มผู้แทนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศญี่ปุ่นผู้ร่วมโครงการได้ร่วมกันขยายมุมมองกับเพื่อนผู้ร่วมโครงการในระดับภูมิภาค ขณะเดียวกันก็ช่วยประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่ความพยายามในการสร้างแนวคิดใหม่ที่จะปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

สร้างผู้นำเพื่อเปลี่ยนแปลงให้โลกน่าอยู่ขึ้นในอนาคต

โครงการริเริ่มของ Hitachi Young Leader ส่งเสริมการศึกษาเชิงนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อเปิดรับมุมมองใหม่เกี่ยวกับความยั่งยืน

การเตรียมพร้อมในส่วนของชุมชน เพื่ออนาคตที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี

แม้ว่ากระแสความนิยมของดิจิทัลจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การระบาดใหญ่ของโรคโคโรน่าไวรัสได้ เร่งเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี เกือบทุกด้านของชีวิต Hitachiจึงมุ่งมั่นเตรียมสังคมให้พร้อมสำหรับยุคดิจิทัล ด้วยการเปลี่ยนแปลงสู่การทำให้การศึกษาทางไกล (e-learning) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางสังคมที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 Hitachi ได้ทำงานร่วมกับศูนย์ชุมชน House of Joy ในประเทศมาเลเซียผ่านโครงการ Hitachi eBworx Laptop Donation เพื่อผลักดันและยกระดับ e-learning ที่มีประสิทธิภาพให้กลุ่มสังคมที่ด้อยโอกาสมากขึ้น โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อช่วยให้เยาวชนในศูนย์ สามารถสานต่อและศึกษาเพิ่มเติมหลังจากที่ต้องหยุดชะงักไปเพราะผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน โครงการจะให้ความรู้ทางเทคโนโลยีที่จำเป็นแก่เยาวชนเหล่านั้นกับการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปด้วย

การนำประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศมาเลเซีย

Hitachi ได้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่เชื้อโคโรน่าไวรัส

การสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น

แม้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการยกระดับการประกันสุขภาพ แต่ภูมิภาคนี้ยังคงต้องเผชิญกับภาระด้านสุขภาพของโรคที่มากมายในหลายด้าน เมื่อรวมกับการระบาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่องของโรคโคโรน่าไวรัสทั้งภูมิภาคจึงตกเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบครั้งใหญ่ เพื่อพิสูจน์สถานะของโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้ ทั่วทั้งภูมิภาคจึงมีการผลักดันอย่างมากเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและกลยุทธ์ด้านสุขภาพให้มากขึ้น เพื่อการฟื้นตัวอย่างมั่นคงหลังการระบาดได้หมดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ภารกิจนี้เป็นงานที่ไม่อาจไม่สามารถปล่อยให้เป็นภาระของสถาบันภาครัฐเท่านั้น เนื่องจากภาครัฐต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชน รวมถึงชุมชนเองที่จะต้องเข้ามาเป็นเจผู้แสดงความจำนงต้องการสิทธิ์รักษาพยาบาลของคนในพื้นที่้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะแยกจากกันทำให้ยากต่อการเข้าถึงของการบริการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมได้ทั่วประเทศ Hitachiจึงใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและกลุ่มเครือข่ายของบริษัท เพื่อดำเนินงานและขยายผลหนึ่งใน โครงการด้านการดูแลสุขภาพ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย โครงการดังกล่าวมีชื่อว่า Siaga Sehat (หรือ Health Alert ในภาษาอังกฤษ) โครงการนี้ทำให้Hitachiได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิการกุศล Yayasan Rumah Zakat เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแพทย์ และให้ความรู้ด้านสุขภาพทั่วไปกับประชาชนทั่วประเทศอินโดนีเซีย โดยมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้มีรายได้น้อย

ด้วยโครงการ Siaga Sehat Hitachiได้ช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพอย่างจำกัด นอกเหนือจากการให้บริการด้านสุขภาพแล้ว การให้ความรู้เหล่านี้จะช่วยส่งเสริม และมีผลต่อเชิงบวกที่ยั่งยืนเพิ่มความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

โซลูชั่นอัจฉริยะท่ามกลางปัญหาด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

เตรียมความพร้อมให้องค์กร เริ่มต้นธุรกิจแห่งการขับเคลื่อนในสิ่งดี

ทศวรรษหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่องค์กรมีภารกิจที่ท้าทายในหลายด้าน นอกจากจะต้องรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจแล้วองค์กรยังควรดำเนินการด้าน CSR ที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชนในระยะยาว ที่ฮิตาชิ Hitachi เรายังคงให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในด้านการปรับสภาพแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (environment, social and governance: ESG) ของ Hitachi ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนี้ Hitachi ยังมุ่งขับเคลื่อนสิ่งดีผ่านความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมของเรา เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรและพลเมืองที่ดี ดังที่เราทำมานานกว่าศตวรรษ

สานต่อการขับเคลื่อนพลังบวก

การทำงานร่วมกันของพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนั้น ส่งผลดีและครอบคลุมในทุกส่วน

วันที่เผยแพร่: กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565