Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขับเคลื่อนโซลูชันทางสังคมที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี


 

ฮิตาชิเอเชียกำลังใช้โซลูชันทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนผ่านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

 

การรวมกลุ่มระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคกับ 10 ประเทศสมาชิก สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในหมู่สมาชิก

การรวมกลุ่มนี้ถือเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่กว้างขวาง ตามสถิติของอาเซียนในปี 2561 มีประชากรทั้งหมด 649 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2,986 พันล้านเหรียญสหรัฐ (4,146 พันล้านเหรียญสิงคโปร์) และการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศรวมมูลค่า 2,800 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อ่าน: การร่วมมือเพื่อนวัตกรรมอัจฉริยะ

อาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลาย ต้องเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือสังคม แต่ประเทศสมาชิกก็ยังอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา

ยกตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเป็นเมืองสูงและต้องพึ่งพาการค้าเสรีระหว่างประเทศมายาวนานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือเมียนมาร์ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นสำหรับการขยายตัวของเมืองโดยเพิ่งมีการเปิดตลาดในปี 2554

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวยังมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งหมายถึงความท้าทายของแต่ละประเทศและแนวทางแก้ไขที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก

พระเจดีย์สุเลในเมียนมาร์ที่เพิ่งเปิดเศรษฐกิจได้ไม่นาน ฮิตาชิกำลังจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพื่อช่วยให้ประเทศสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพถ่าย: iStock

 

การใช้ความรู้และความชำนาญให้เกิดประโยชน์

การตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกจะทำได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า เมื่อบริษัทต่าง ๆ ได้รวมทรัพยากรของตนในระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม บริษัทเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั่วโลก สร้างสังคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเป็นพลังขับเคลื่อนที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่

ฮิตาชิทำงานร่วมกับบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเงิน การผลิต การขนส่ง การพัฒนาเมือง การเกษตร และการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป

ในการบรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทจึงใช้ประโยชน์จากความรู้และความชำนาญที่สั่งสมมานานกว่าศตวรรษ ซึ่งคือ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มากกว่า 60 ปี และเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) มากกว่า 100 ปี

ภายใต้ข้อความ "Hitachi Social Innovation is Powering Good" ฮิตาชิได้ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นที่ความพยายามในการส่งมอบมูลค่าที่มากขึ้นให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่หลากหลาย:

  • มูลค่าทางสังคม: ชีวิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
  • มูลค่าทางสิ่งแวดล้อม: การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือการลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมผ่านห่วงโซ่มูลค่า
  • มูลค่าทางเศรษฐกิจ: การแจกจ่าย EVA (มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ) ให้กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

 

อากาศที่ปลอดโปร่งจากการปล่อยก๊าซที่ลดลง

ฮิตาชิเอเชียกำลังช่วยผู้ประกอบการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นสำหรับอาคารในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเป็นเมืองสูง ประเด็นนี้กลายมาเป็นประเด็นที่สำคัญมากเนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับความต้องการอากาศบริสุทธิ์โดยการลดการปล่อยก๊าซและการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานของสิงคโปร์กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูลของ Energy Market Authority ประเทศสิงคโปร์ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มขึ้น 1.6 เปอร์เซ็นต์จาก 49.6 เทราวัตต์ชั่วโมง (TWh) ในปี 2560 เป็น 50.4 เทราวัตต์ชั่วโมง (TWh) ในปี 2561

ในสิงคโปร์เขตร้อนการพัฒนาการสร้างอาคารประหยัดพลังงานถือเป็นความท้าทายที่ยาวนานสำหรับเจ้าของและผู้จัดการอาคาร

ในการแก้ไขปัญหานี้ หน่วยงานอาคารและการก่อสร้าง (BCA) จึงได้ร่วมมือกับฮิตาชิเอเชียในการรวบรวมข้อมูลและพัฒนา สมาร์ทฮับอาคารที่มีการใช้พลังงานต่ำที่สุด (SLEB) ซึ่งสมาร์ทฮับนี้เป็นฮับดิจิทัลแบบครบวงจรพร้อมด้วยที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์

การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยจะช่วยให้เจ้าของอาคารและนักออกแบบสามารถประเมินและจัดหาเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อปรับเปลี่ยนอาคารต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่สูงขึ้น และในฐานะที่เป็นศูนย์ความรู้ดิจิทัลอาคารสีเขียวแห่งแรกของสิงคโปร์ สมาร์ทฮับ SLEB ได้จัดตั้งขึ้นบางส่วนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย แผนพัฒนาแห่งชาติด้านอาคารสีเขียว (Green Building Masterplan) ฉบับที่ 2 ของหน่วยงานอาคารและการก่อสร้างอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ของอาคารในสิงคโปร์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายสีเขียวของหน่วยงานอาคารและการก่อสร้างภายในปี 2573

 

ภาพรวมโดยย่อของอาคารสีเขียว

หน่วยงานอาคารและการก่อสร้าง (BCA) และฮิตาชิเอเชียได้พัฒนาสมาร์ทฮับ SLEB ซึ่งเป็นพอร์ทัลแบบครบวงจรที่นำเสนอโซลูชันการประหยัดพลังงานสำหรับเจ้าของอาคารซึ่งสามารถช่วยลดความต้องการด้านพลังงานของอาคารเหล่านี้ได้ 

การที่ฮิตาชิทำงานร่วมกับหน่วยงานอาคารและการก่อสร้างเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่บริษัทใช้ประโยชน์จากความสามารถและประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมในภูมิภาค

นายโคสุเกะ โฮริอุชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า “ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท ฮิตาชิได้สร้างองค์ความรู้มากมายซึ่งช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่เผยแพร่: กุมภาพันธ์ ปี 2563

This story is done in collaboration with Mediacorp Brand Studio and first published on CNA.ASIA