Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

ความมุ่งมั่นของ Hitachi ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณภาพชีวิตนั้นเป็นตัวชี้วัดแบบองค์รวมซึ่งสามารถวัดได้จากระดับการมีความสุขและมีสุขภาพดีของคนในสังคม รวมถึงการมีความสะดวกสบายมากพอที่แต่ละคนจะมีความสุขไปกับกิจกรรมในชีวิต สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ในเมืองหลวง เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มักเป็น ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นควรที่จะเปิดกว้างให้ทุกด้านของสังคมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถเข้าถึงได้ สิ่งนี้สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมกำลังมีผลกระทบทั่วภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มประชากรได้

การขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อผลักดันสาธารณสุขที่ดีกว่า

สุขภาพ ถือเป็นเรื่องที่เด่นชัดในภูมิภาค เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลหลายประเทศในภูมิภาคล้วนมุ่งมั่นกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษา เพื่อให้สามารถรับมือกับโรคภัยได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อป้องกันเชิงรุก และการตรวจหาโรคล่วงหน้าตั้งแต่เริ่ม ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

ตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนาม การศึกษาพบว่า 4 สาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชนในประเทศล้วนสามารถป้องกันได้ด้วยการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังติดตาม และการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเสริมในระยะเริ่มต้น สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นสำหรับกระบวนการเชิงรุกที่จะสามารถป้องกัน หรืออย่างน้อยก็สามารถเตรียมพร้อมให้แต่ละบุคคลสามารถรับมือกับวิกฤตด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ Hitachi จึงร่วมมือกับบริษัท Bao Viet Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างบริการใหม่ในชื่อ Health Risk Simulator ที่สามารถจำลองความเสี่ยงด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุม โซลูชันนี้พัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เป็นจำนวนมหาศาล เพื่อประเมินและวัดความเสี่ยงด้านสุขภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงของโรคที่อาจต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วย

ระบบจำลองการคาดการณ์ของโซลูชัน Risk Simulator จะประเมินความเสี่ยงของโรคและจำนวนวันที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และจะสามารถประเมินต้นทุนค่ารักษาพยาบาลโดยพิจารณาจากโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศเวียดนาม เช่น โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจ โซลูชัน Risk Simulator จึงสามารถมีส่วนช่วยให้ชาวเวียดนามมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น ด้วยการมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคคลซึ่งเข้าถึงได้ และสามารถนำไปต่อยอดได้

 • ความร่วมมืออันเป็นเอกลักษณ์ของHitachi กับ Baoviet Insurance ได้สร้างบริการ Health Risk Simulator
 • เครื่องมือประเมิณความเสี่ยงการรักษาตัวในโรงพยาบาลในอนาคต อันเนื่องด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตถึง 8 โรค

การลดการปล่อยคาร์บอน

ขั้นตอนต่อไปของการยกระดับคุณภาพชีวิต คือการจัดการที่ต้นตอสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่พบในสังคม

ตัวอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยคาร์บอนมากที่สุดในโลก จึงทำให้พลเมืองของประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหลากหลายประเภท ปัจจุบัน Hitachi กำลังมีส่วนช่วยลดการปล่อยคาร์บอนที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพดังกล่าว ผ่านการเปิดใช้โซลูชันโครงข่าย ที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างเหมาะสม

โครงข่ายพลังงานแสงอาทิตย์นี้ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 192 ตันต่อปี ขณะเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพของโครงข่ายยังช่วยเพิ่มความเสถียรมากขึ้นสำหรับการกำเนิดและการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ผู้อยู่อาศัยในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกวัน จะได้รับประโยชน์จากอากาศที่บริสุทธิ์สะอาดกว่า รวมถึงการระบายอากาศที่ดีขึ้น โดยที่ได้รับผลกระทบจากการทำกิจกรรมประจำวันน้อยลง

การสูดอากาศบริสุทธิ์ – การมีส่วนร่วมของHitachiในการลดการปล่อยคาร์บอนในประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในแหล่งปล่อยคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นเกิดจากมลภาวะ

โซลูชันโครงข่ายของ Hitachi:

 • เพิ่มประสิทธิภาพแหล่ง
  พลังงานหมุนเวียน
 • ลดการปล่อยคาร์บอนลง 192
  ตันต่อปี
 • เพิ่มความเสถียรให้กับการขุด
  เจาะเหมืองแร่และกา
  รจัดหารพลังงาน

โครงสร้างพื้นฐานที่มีดิจิทัลเป็นศูนย์กลาง

นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น โดยทุกวันนี้ โครงการริเริ่มเพื่อการพัฒนาเมือง หลายโครงการต่างมุ่งสร้างสังคมที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับกิจวัตรประจำวันอย่างไร้รอยต่อ เห็นได้ชัดจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้กำหนดนโยบายหารือแนวทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและระบบหรือเครื่องจักร โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศชั้นนำด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี

นโยบายการประกาศยุทธศาสตร์ชาติในการปรับสภาพแวดล้อมของประเทศให้เป็นดิจิทัล จะทำให้ภูมิทัศน์เมืองของประเทศไทยได้รับประโยชน์จากโครงการริเริ่มมากมาย หนึ่งในนั้นคือโครงการ Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) Placemaking 5.0 Digital Masterplan ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายของนโยบายที่ทางภาครัฐได้ประกาศ จุดประสงค์ของโครงการ Placemaking 5.0 คือการเพิ่มความสะดวกสบาย ประสบการณ์ และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้เยี่ยมชม ผู้ซื้อ และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ MQDC ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อสร้างร้านค้าแบบไร้พนักงานรวมถึงหน้าจออัจฉริยะเสมือนจริงเทคโนโลยี AR (augmented reality) ระบบจำแนก-จดจำลูกค้า และเทคโนโลยีอื่นที่จะถูกพัฒนาและเปิดตัวสู่ร้านค้าปลีก สถานที่ทำงาน รวมถึงพื้นที่สาธารณะในอนาคต ด้วยการทำงานร่วมกับ MQDC Hitachiมีเป้าหมายที่จะส่งมอบความปลอดภัย ความยั่งยืน และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการผสานสาธารณูปโภคเข้ากับความสะดวกสบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน

ที่มา: อินโฟกราฟิกโดย MQDC © MQDC Placemaking 2022

การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ได้ผลอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาระดับโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้ Hitachiรู้ว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม เนื่องจากองค์ประกอบสำคัญของโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน คือเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งมาพร้อมกลไกที่ให้ความสำคัญต่อทั้งผู้คนและความยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ต้องวางรากฐานสำหรับอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวได้เร็วกว่าเดิม ในส่วนนี้ Hitachiยังคงพร้อมที่จะขับเคลื่อนสิ่งดีเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน


คำมั่นสัญญาของ Hitachi ที่จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไปข้างหน้า

Hitachi ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกให้คำมั่นสัญญาว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่าน:

นวัตกรรมอัจฉริยะ

เทคโนโลยีอันทันสมัย

มาตรการที่ยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565