Skip to main content

นวัตกรรมเพื่อสังคม

  • ข้อมูลวิเคราะห์

  การแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพที่ต้องเผชิญในสังคมยุคใหม่

  ความหลากหลายของโรคภัยชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น การรักษาที่ไม่สอดคล้องกันในแต่ละภูมิภาค ค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เหล่านี้คือปัญหาบางส่วนที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมยุคใหม่ และการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงการจะรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต (QoL) สิ่งสำคัญคือการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ทุกๆ คน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจัดการการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างระบบการดูแลสุขภาพในสังคมที่ยั่งยืน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการผสมผสานของเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม, การแปลงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้คนและสถานะของวัตถุเข้าสู่ระบบดิจิทัล และนวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์, การวิเคราะห์ข้อมูล และการควบคุมเทคโนโลยี

  ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ฮิตาชิจึงได้กำหนดให้การดูแลสุขภาพเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมสังคม นอกเหนือจากด้านอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า, น้ำ และระบบการขนส่งที่มีความสำคัญต่อชีวิต และได้ทำการพัฒนาธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพให้เป็นแกนนำสำคัญของธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

  ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพของฮิตาชิได้มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น และเป็นครั้งแรกของโลกตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยการร่วมมือกันกับมืออาชีพทางด้านการแพทย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และในทศวรรษ 2000 ที่ได้มีการขยายขอบเขตธุรกิจด้านการบริการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาขอบข่ายการรักษาเช่น เครื่องมือในการรักษาโรคมะเร็งและเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ตอนนี้ถือได้ว่าฮิตาชิสามารถเป็นผู้นำของระบบในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีการปฏิบัติการ (OT), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

  การตรวจจับที่ผิดพลาดสำหรับระบบ MRI ตัวนำยิ่งยวดถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพของฮิตาชิได้พูดถึงไว้

  สรุปกรณีตัวอย่าง

  • ความท้าทาย
   การคาดคะเนความผิดปกติโดยเครื่องที่ต้องใช้คนปฏิบัติการนั้นต้องอาศัยทักษะขั้นสูง และจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่มีจำกัดก็ไม่สามารถตรวจสอบระบบ MRI ทั่วโลกได้ “การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง” เพื่อการซ่อมบำรุงหลังจากเกิดความเสียหายก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
  • โซลูชั่น
   ฮิตาชิได้วิเคราะห์ค่าของข้อมูลเซ็นเซอร์สามปีจากระบบ MRI 100 ระบบและสร้างกลไกในการตรวจสอบรูปแบบที่เป็นสาเหตุนำไปสู่ความผิดปกติของเครื่องมือ จากนั้นจะมีการศึกษาเครื่องมือเพื่อระบุสถานะการปฏิบัติการปกติเพื่อให้การตรวจจับความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ นั้นเป็นผลสำเร็จและเปลี่ยนแปลงสถานะที่จะนำไปสู่ความผิดปกติ
  • ผลลัพธ์
   มีการตรวจจับสัญญาณความผิดปกติที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจริง และสามารถวางแผนเตรียมการก่อนที่ระบบจะล้มเหลวได้ ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถประหยัดเวลาช่วงที่เครื่องหยุดทำงานในระหว่างเกิดความขัดข้องไปได้ 16.3%

  ความท้าทาย

  ขีดจำกัดของการบำรุงรักษาจากทางไกลโดยบุคคล

  เครื่อง MRI ตัวนำยิ่งยวดคือระบบทางการแพทย์ที่จะถ่ายภาพให้เห็นอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์โดยใช้คลื่นแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ ซึ่งมีการนำมาใช้บ่อยครั้งในการตรวจรักษาทางการแพทย์โดยทั่วไปและการตรวจที่ซับซ้อน และหากเครื่องเกิดการขัดข้อง นอกจากจะไม่สามารถทำการตรวจได้แล้ว ยังมีผลกระทบทำให้ต้องมีการจัดตารางนัดหมายวันตรวจใหม่อีกด้วย โรงพยาบาลจะไม่สามารถรับค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกายได้ในระหว่างที่ระบบยังไม่สามารถใช้การได้ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแบบฉุกเฉินก็จะมากกว่าการซ่อมบำรุงปกติทั่วไป

  เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ จึงได้มีบริการการซ่อมบำรุงจากทางไกลเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังมีการเชื่อมต่อการสื่อสารผ่านทางสายโทรศัพท์ โดยหน่วยให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของฮิตาชิ (“Healthcare BU” ซึ่งเป็นบริษัททางด้านการแพทย์ของฮิตาชิในสมัยก่อน) โดยใช้ระบบการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้ของ Sentinel ช่างเทคนิคจะตั้งค่าจุดเริ่มต้นสำหรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลากหลายตัว จากนั้นจะสังเกตุการผันแปรของข้อมูลและกำหนดความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงและระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน

  อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ช่างเทคนิคที่มีทักษะสามารถคาดคะเนความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าจากการสังเกตุโดยอาศัยประสบการณ์ได้ก็ตาม ระบบไปจนถึงเครื่องมือจำนวนมากมายมหาศาลจากทั่วโลกก็ยังคงได้รับการบำรุงรักษาโดยหน่วยให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบได้ทั้งหมด นอกจากนี้ เมื่อมีการคาดคะเนอัตราการเสื่อมสภาพโดยใช้การตัดสินใจที่ดูจากค่าจุดเริ่มต้น ความขัดข้องที่เกิดขึ้นในหลายๆ กรณียังสามารถตรวจจับได้เฉพาะก่อนการเริ่มต้นใช้งานเพียงเท่านั้น โดยต้องอาศัย “การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง” หลังจากที่เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว

  โซลูชั่น

  1. การระบุสาเหตุของความขัดข้อง

  เพื่อแก้ไขปัญหานี้ หน่วยบริการด้านการดูแลสุขภาพจึงใช้สองวิธี

  วิธีแรกคือคิดค้นกลไกที่จะสามารถระบุสาเหตุที่ให้ทำเกิดความขัดข้องของ MRI ได้ โดยการจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมไว้จำนวนมาก

  หน่วยบริการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ MRI ตัวนำยิ่งยวด*1 มาแล้วหลายปี จึงมีข้อมูลเซ็นเซอร์เก็บไว้ในคลังมากมายมหาศาล เมื่อดูจากข้อมูลนี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่เครื่องทำความเย็น ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่สร้างสถานะการวิเคราะห์ของ Sentinel ตัวนำยิ่งยวด และใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่จะนำเราไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เครื่องทำความเย็นถูกนำไปใช้และวิธีที่เครื่องทำงานจนถึงวงจรชีวิตของระบบ เราเชื่อว่าการปรับข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลเหตุการณ์จากความเสียหายจะนำเราไปสู่การระบุถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกัน

  หน่วยบริการด้านการดูแลสุขภาพได้เตรียมค่าของข้อมูลที่ใช้สามปีสำหรับระบบ MRI 100 ระบบ และให้ห้องปฏิบัติการทำการวิเคราะห์รูปแบบของข้อผิดพลาด ห้องปฏิบัติการได้จำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามการวิเคราะห์แนวโน้ม และสร้างระบบเพื่อการตรวจสอบรูปแบบของสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดข้อง โดยการใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณมาก Pentaho*2 ที่ให้บริการโดย Pentaho ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทระบบข้อมูลของฮิตาชิในสหรัฐอเมริกา

  ในขั้นตอนนี้ ความท้าทายอยู่ที่การเตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเซ็นเซอร์ ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ส่งมาจากระบบจะมีสัญญาณรบกวนจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ความถูกต้องแม่นยำในการวินิจฉัยลดลงหากมีการนำข้อมูลเซ็นเซอร์ไปใช้เลยโดยตรง ดังนั้น ห้องปฏิบัติการจึงนำสัญญาณรบกวนออกโดยใช้ตัวกรองบนข้อมูลดิบก่อนทำการวิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในสถานะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจึงสามารถสร้างกลไกที่สามารถตรวจจับสาเหตุของความขัดข้องได้อย่างแม่นยำกว่าได้สำเร็จ

  *1
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ MRI ดูที่เว็บไซต์ Hitachi Healthcare (เปิดในหน้าต่างใหม่)
  *2
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ Pentaho ให้ดูที่เว็บไซต์ Pentaho (เปิดในหน้าต่างใหม่)

  2. การตรวจจับสัญญาณของความผิดปกติ

  วิธีการแก้ไขปัญหาอีกวิธีหนึงคือการสร้างกลไกที่สามารถตรวจจับได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อระบบอยู่ในสภาพการทำงานที่ไม่ปกติ

  สำหรับโซลูชั่นนี้ เราใช้การให้บริการทั่วโลกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของฮิตาชิบน TWX-21/ บริการการคาดคะเนอัตราการเสื่อมสภาพ บริการนี้จะนำอัลกอริทึ่มการวินิจฉัยตาม LSC ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง LSC เป็นเครื่องแยกปริภูมิย่อยภายใน เทคโนโลยีการวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบพิเศษของฮิตาชิ บริการนี้จะทำการวินิจฉัยสถานะของระบบจากทางไกล และช่วยตรวจให้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสถานะและความผิดปกติซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดความขัดข้องได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

  หน่วยบริการด้านการดูแลสุขภาพใช้บริการนี้และทำงานร่วมกับส่วนองค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บริษัทระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมของฮิตาชิเก่า) เพื่อนำข้อมูลในอดีตจากเซ็นเซอร์หลายตัวที่ส่งมาจากแต่ละระบบ MRI ประมาณ 500 ระบบ และได้รับข้อมูลมาเป็นเวลานานในช่วงที่เครื่องทำงานตามปกติ จากนั้นจะจำแนกเป็นกลุ่มและดำเนินการทำการเรียนรู้ของเครื่องในสถานะการทำงานปกติ เราเปรียบเทียบข้อมูลเซ็นเซอร์ปัจจุบันด้วยกลุ่มการเรียนรู้ของเครื่องและพัฒนากลไกสำหรับตรวจจับสัญญาณความขัดข้องเมื่อข้อมูลเบี่ยงเบนออกจากกลุ่ม

  เพื่อให้เทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ของเครื่องในสถานะการทำงานปกติ เราจะต้องระบุสถานะที่เรียกว่า “ปกติ” ไว้ก่อน ยังโชคดีที่หน่วยบริการด้านการดูแลสุขภาพมีประวัติของการตรวจสอบและบำรุงรักษาของระบบมากมายทั้งหมดหลายพันระบบมาตั้งแต่ช่วงที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ ดังนั้นจึงมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมซึ่งมีประสบการณ์ทักษะความรู้ขั้นสูงมาทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณของความขัดข้อง ตามข้อมูลนี้ เรากำหนดสถานะการทำงานปกติและทำชุดการเรียนรู้ของเครื่องและการปรับละเอียด โดยที่เราลดการรายงานคลาดเคลื่อนและสัญญาณแจ้งเตือนผิด รวมถึงพัฒนาระบบไปสู่ระบบที่สามารถทนต่อการใช้งานในสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ได้

  ผลลัพธ์

  บรรลุเป้าหมายการเป็นระบบที่แทบไร้คู่แข่ง

  บริการการคาดคะเนอัตราการเสื่อมสภาพของการวิเคราะห์ของ Sentinel สำหรับระบบ MRI ตัวนำยิ่งยวดก็ดำเนินการมาได้สำเร็จผ่านกระบวนการนี้

  มีบริการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้มากมายที่เชื่อมต่อระบบกับอินเทอร์เน็ตและให้ผู้คนได้ตรวจสอบจากทางไกล อย่างไรก็ตาม แทบจะไม่มีระบบอื่นอีกเลยที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามฐานข้อมูลขั้นสูง เช่นการเรียนรู้ของเครื่องและยังช่วยลดความจำเป็นที่ต้องใช้การปฏิบัติการโดยมนุษย์ในการบริการคาดคะเนอัตราการเสื่อมสภาพล่วงหน้า

  การวิเคราะห์ของ Sentinel ทำให้สามารถตรวจจับอาการผิดปกติได้ก่อนที่จะเกิดการขัดข้องล่วงหน้าหลายเดือน และสามารถซ่อมและทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ตามปกติก่อนที่เครื่องทำความเย็นจะเกิดความเสียหาย ซึ่งช่วยให้ “คาดคะเนอัตราการเสื่อมสภาพ” ได้ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการใช้การวิเคราะห์ของ Sentinel เวลาที่เสียไปในระหว่างที่เครื่องขัดข้องจะลดลง 16.3% เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา (งานวิจัยโดยฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Sentinel) นี่คือจำนวนที่น่าสังเกตสำหรับระบบ MRI ตัวนำยิ่งยวด มีการคาดหวังให้กลไกสามารถพัฒนาบริการทางการแพทย์และลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และเหนือสิ่งอื่นใดคือลดภาระของผู้ป่วย

  วิสัยทัศน์

  เทคโนโลยีนี้อยู่เหนือขอบเขตของธุรกิจและจะนำไปใช้ในธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ

  หน่วยบริการด้านการดูแลสุขภาพมีเป้าหมายที่จะให้โซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพทั้งหมดที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ส่วนบุคล โดยรวมเอาเทคโนโลยีสารทนเทศและผลิตภัณฑ์ในขอบเขตเทคโนโลยีการปฏิบัติการโดยใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้ บริษัทยังคงทำงานต่อไปเพื่อดำเนินการโดยตระหนักถึงระบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนเช่นการดูแลทางการแพทย์ของท้องถิ่นที่ครอบคลุม รวมถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพสำหรับทุกๆ คนที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะขยาย “การสร้างความร่วมมือ” ออกไปภายนอกบริษัท และมองหากลไกการจัดการด้านการดูแลสุขภาพใหม่ๆ ผ่านการร่วมมือกับโรงพยาบาลด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

  นอกจากนั้น การนำสิ่งจำเป็นออกมาผ่านการทดสอบความเป็นไปได้ และการส่งเสริมการปรับปรุงให้ดีขึ้น การขยายเพิ่มขึ้น และกระบวนการของแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อด้วยอินเทอรเน็ตของ Lumada ถือเป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหน่วยบริการด้านการดูแลสุขภาพ การสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้อื่นๆ ที่ยึดตามความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาจากการพัฒนาการวิเคราะห์ของ Sentinel จะช่วยสนับสนุนกระบวนการของ Lumada จะมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหน่วยบริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวางทั่วขอบข่ายธุรกิจตลอดจนโครงการนวัตกรรมทางสังคมต่างๆ ของฮิตาชิในอนาคต

   

  การสร้างความร่วมมือในการตั้งค่ามาตรฐานทางการแพทย์ - กรณีศึกษาของงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการที่คลินิกตรวจสุขภาพคะชิวะ

  มีการแนะนำกรณีศึกษาของ “การสร้างความร่วมมือ” ของฮิตาชิกับลูกค้าผ่านการสัมภาษณ์กับคลินิกตรวจสุขภาพคะชิวะ

  วันเปิดตัว: มี.ค. 2017
  โซลูชั่นโดย: Hitachi, Ltd. หน่วยให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

  กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

  ดูกรณีศึกษาทั้งหมด