Skip to main content

Hitachi

นวัตกรรมทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ตลอดประวัติศาสตร์ของเรา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและทางสังคมเป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงของเรา นวัตกรรมเหล่านี้ทำให้เราเติบโตจากหมู่บ้านเล็กๆ กลายเป็นสังคมเมือง ทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรกลของการเติบโตสำหรับประเทศ

ในประเทศไทย ผู้คนหลายล้านคนมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพเพื่อหางานทำ ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของประชากรเมือง จาก 5.9 ล้านคนในปี 1990 เพิ่มขึ้นเป็น เก้าล้านคนในปี 2010 ทั้งนี้เป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตขึ้นอีก 22% ในปี 2030

นอกจากผู้คนแล้ว กรุงเทพฯยังเป็นศูนย์รวมยานพาหนะถึง 9.5 ล้านคัน ซึ่งมีจำนวนยานพาหนะต่อคนคิดเป็นแปดเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเซี่ยงไฮ้

ติดอยู่ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดของกรุงเทพฯชื่อเสียงที่ไม่ดีเกี่ยวกับถนนที่แออัดนี้ ทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีความแออัดมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในปี 2016 เนื่องด้วยคนขับรถจะต้องเสียเวลาถึง 64 นาทีต่อวันติดอยู่กับการจราจร


อัพเกรดภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไอโอที (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง – IoT: Internet of Things) และรัฐบาลไทยได้ปล่อยเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเป็นเงินถึง 27% ของ GDP

วิวัฒนาการสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัลประเทศไทย 4.0 ไม่ได้เริ่มต้นเป็นพิเศษสำหรับภาคอุตสาหกรรม ทางรัฐบาลมุ่งหวังให้การเติบโตของเศรษฐกิจแบบดิจิทัลมีส่วนช่วย 25% ใน GDP ภายในปี 2027

เทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อของเราเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่แค่บทบาทของผู้กำหนดนโยบาย แต่เป็นวิสัยทัศน์ของโลกที่ดีกว่าที่เราสามารถร่วมกันสร้างขึ้นได้

ที่ฮิตาชิ ความเชี่ยวชาญพิเศษของเราทางด้านไอที และเทคโนโลยีการดำเนินงานช่วยให้นวัตกรรมทางสังคมก้าวไปข้างหน้า และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนที่เราให้บริการ

ด้วยฮิตาชิ อนาคตสร้างสรรค์ร่วมกันได้